Natrag

Čajevaceterično ulje

Eterično ulje čajevca

TEA TREE ESSENTIAL OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA

10mL

Melaleuca alternifolia leaf oil
Kemotip:

terpinen-4-ol>30%

1,8-cineol<3%

Dobivanje:

Destilacija listova i grančica vodenom parom.

Proizvođač

FIDIFARM d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje, Hrvatska

Zemlja podrijetla:

Australija.

OPASNOST:

H302 Štetno ako se proguta.

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H412 Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P262 Spriječiti dodir s očima i kožom.

P301+351+338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju . Nastaviti ispiranje.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s Zakonom o otpadu-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada


Zaštita privatnosti pitajte nas