Natrag

Miosan® eterično ulje

Eterično ulje japanske metvice i borovnice

MENTHOL MINT ESSENTIAL OIL, MENTHA ARVENSIS
JUNIPERUS COMMUNIS ESSENTIAL OIL, JUNIPERUS COMMUNIS

Sastojci:

Mentha arvensis oil, juniperus communis oil, limonen, linalol.

Dobivanje:

destilacija cijelog nadzemnog dijela biljke japanse metvice, grančica i plodova borovnice vodenom parom.

Namjena:

Aromaterapija, dodatno sredstvo pri masaži

Proizvođač

FIDIFARM d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje, Hrvatska

Zemlja podrijetla:

Indija (eterično ulje japanske metvice)
Hrvatska (eterično ulje borovnice).

OPASNOST:

H226 Zapaljiva tekućina i para.

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

H315 Nadražuje kožu.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P301+P310 AKO SE PROGUTA: odmah NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa lokalnim/ /nacionalnim propisima.


Zaštita privatnosti pitajte nas