Natrag

Tusol® eterično ulje

Eterično ulje japanske metvice, eukaliptusa, timijana i kadulje

Sastojci:

Mentha arvensis oil, Eucalyptus globulus oil, Thymus vulgaris oil, Salvia officinalis oil, limonen

Dobivanje:

Destilacija cijelog nadzemnog dijela biljke japanske metvice, listova eukaliptusa, nadzemnog dijela biljke timijana i kadulje vodenom parom.

Namjena: 

Aromaterapija.

Proizvođač

FIDIFARM d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje, Hrvatska. 

Zemlja podrijetla:

Indija (eterično ulje japanske metvice, Kina (eterično ulje eukaliptusa), Španjolska (eterično ulje timijana), Hrvatska (eterično ulje kadulje).

OPASNOST:

H226 Zapaljiva tekućina i para.
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P301+P310 AKO SE PROGUTA: odmah NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P332+P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.


Zaštita privatnosti pitajte nas